1BANNER 123
5/5 - (1103 bình chọn)

Với việc Flatsome không sử dụng hàm flatsome_contentfix nữa nên code của mình tạm thời sẽ không thể hoạt động. Tuy nhiên mình đã update code lại bằng cách sửa tử flatsome_contentfix thành do_shortcode thì nó đã hoạt động lại rồi nhé anh em.

Lâu quá không có bài mới, hôm nay mình sẽ share cho mọi người một dạng slider thumnail sử dụng ux builder của flatsome nhé.

Hiện tại có khá nhiều plugin hỗ trợ việc này, các bạn có thể tìm trên thư viện của wordpress nhé.

Slider thumnail dùng cho flatsome

Sơ lược về slider của flatsome

Flatsome hiện tại đang sử dụng thư viện slider Flickity, nên các bạn có thể vào DOC của nó để đọc được nhiều thứ hay ho hơn nhé.

Một số chức năng cơ bản mà thư viện này có thể thực hiện được gồm có:

 • draggable
 • Freescoll
 • wrapAround
 • groupCells
 • autoPlay
 • fullscreen
 • fade

Hoặc thậm chí slider giống thế giới di động

Ở bài này thì mình custom nó lại một tí để trở thành slider thumnail nhé.

Code phần backend cho slider thumnail

Ai từng làm việc với UX-BUILDER của Flatsome thì sẽ dễ dàng biết được nó hoạt động dựa trên 2 function, 1 ở backend và 1 ở frontend. Dưới đây là đoạn code ở backend.

Đầu tiên chúng ta cần khai báo một số function để tránh xảy ra lỗi.

function flatsome_ux_builder_template_pttuan( $path ) {
 ob_start();
 include get_template_directory() . '/inc/builder/shortcodes/templates/' . $path;
 return ob_get_clean();
}
function flatsome_ux_builder_thumbnail_pttuan( $name ) {
 return get_template_directory_uri() . '/inc/builder/shortcodes/thumbnails/' . $name . '.svg';
}
function flatsome_ux_builder_template_thumb_pttuan( $name ) {
 return get_template_directory_uri() . '/inc/builder/templates/thumbs/' . $name . '.jpg';
}

Tiếp theo là function khai báo tùy chỉnh trong backend

function pttuan_custom_shortcode_slider_thumnail(){
add_ux_builder_shortcode( 'slider_thumnail', array(
  'type' => 'container',
  'name' => __( 'slider_thumnail' ),
  'category' => __( 'Layout' ),
  'message' => __( 'Add slides here' ),
  'directives' => array( 'ux-slider' ),
  'allow' => array( 'ux_banner','ux_image','section','row','ux_banner_grid','logo'),
  'template' => flatsome_ux_builder_template_pttuan( 'ux_slider.html' ),
  'thumbnail' => flatsome_ux_builder_thumbnail_pttuan( 'slider' ),
  'tools' => 'shortcodes/ux_slider/ux-slider-tools.directive.html',
  'wrap'  => false,
  'info' => '{{ label }}',
  'priority' => -1,

  'toolbar' => array(
    'show_children_selector' => true,
    'show_on_child_active' => true,
  ),

  'children' => array(
    'inline' => true,
    'addable_spots' => array( 'left', 'right' )
  ),


  'options' => array(
    'label' => array(
      'type' => 'textfield',
      'heading' => 'Admin label',
      'placeholder' => 'Enter admin label...'
    ),
    'type' => array(
     'type' => 'select',
     'heading' => 'Type',
     'default' => 'slide',
     'options' => array(
      'slide' => 'Slide',
     ),
    ),
    'layout_options' => array(
     'type' => 'group',
     'heading' => __( 'Layout' ),
     'options' => array(
      'style' => array(
       'type' => 'select',
       'heading' => 'Style',
       'default' => 'normal',
       'options' => array(
         'normal' => 'Default',
         'container' => 'Container',
         'focus' => 'Focus',
         'shadow' => 'Shadow',
       ),
       'conditions' => 'type !== "fade"',
      ),
      'slide_width' => array(
       'type' => 'scrubfield',
       'heading' => 'Slide Width',
       'placeholder' => 'Width in Px',
       'default' => '',
       'min' => '0',
       'conditions' => 'type !== "fade"',
      ),

      'slide_align' => array(
        'type' => 'select',
       'heading' => 'Slide Align',
       'default' => 'center',
       'options' => array(
         'center' => 'Center',
         'left' => 'Left',
         'right' => 'Right',
       ),
       'conditions' => 'type !== "fade"',
      ),
      'bg_color' => array(
       'type' => 'colorpicker',
       'heading' => __('Bg Color'),
       'format' => 'rgb',
       'position' => 'bottom right',
       'helpers' => require( get_template_directory(). '/inc/builder/shortcodes/helpers/colors.php' ),
      ),
      'margin' => array(
       'type' => 'scrubfield',
       'responsive' => true,
       'heading' => __('Margin'),
       'default' => '0px',
       'min' => 0,
       'max' => 100,
       'step' => 1
      ),
      'infinitive' => array(
        'type' => 'radio-buttons',
        'heading' => __('Infinitive'),
        'default' => 'false',
        'options' => array(
          'false' => array( 'title' => 'Off'),
          'true' => array( 'title' => 'On'),
        ),
      ),
      'freescroll' => array(
        'type' => 'radio-buttons',
        'heading' => __('Free Scroll'),
        'default' => 'false',
        'options' => array(
          'false' => array( 'title' => 'Off'),
          'true' => array( 'title' => 'On'),
        ),
      ),
      'draggable' => array(
        'type' => 'radio-buttons',
        'heading' => __('Draggable'),
        'default' => 'true',
        'options' => array(
          'false' => array( 'title' => 'Off'),
          'true' => array( 'title' => 'On'),
        ),
      ),
      'parallax' => array(
        'type' => 'slider',
        'heading' => 'Parallax',
        'unit' => '+',
        'default' => 0,
        'max' => 10,
        'min' => 0,
      ),
      'mobile' => array(
        'type' => 'radio-buttons',
        'heading' => __('Show for Mobile'),
        'default' => 'true',
        'options' => array(
          'false' => array( 'title' => 'Off'),
          'true' => array( 'title' => 'On'),
        ),
      ),
     ),
    ),

    'nav_options' => array(
     'type' => 'group',
     'heading' => __( 'Navigation' ),
     'options' => array(
      'hide_nav' => array(
        'type' => 'radio-buttons',
        'heading' => __('Always Visible'),
        'default' => '',
        'options' => array(
          '' => array( 'title' => 'Off'),
          'true' => array( 'title' => 'On'),
        ),
      ),
      'nav_pos' => array(
       'type' => 'select',
       'heading' => 'Position',
       'default' => '',
       'options' => array(
         '' => 'Inside',
         'outside' => 'Outside',
       )
      ),
      'nav_size' => array(
       'type' => 'select',
       'heading' => 'Size',
       'default' => 'large',
       'options' => array(
         'large' => 'Large',
         'normal' => 'Normal',
       )
      ),
      'arrows' => array(
       'type' => 'radio-buttons',
       'heading' => __('Arrows'),
       'default' => 'true',
       'options' => array(
        'false' => array( 'title' => 'Off'),
        'true' => array( 'title' => 'On'),
        ),
      ),
      'nav_style' => array(
       'type' => 'select',
       'heading' => __('Arrow Style'),
       'default' => 'circle',
       'options' => array(
         'circle' => 'Circle',
         'simple' => 'Simple',
         'reveal' => 'Reveal',
       )
      ),
      'nav_color' => array(
        'type' => 'radio-buttons',
        'heading' => __('Arrow Color'),
        'default' => 'light',
        'options' => array(
          'dark' => array( 'title' => 'Dark'),
          'light' => array( 'title' => 'Light'),
        ),
      ),

      'bullets' => array(
       'type' => 'radio-buttons',
       'heading' => __('Bullets'),
       'default' => 'false',
       'options' => array(
         'false' => array( 'title' => 'Off'),
         'true' => array( 'title' => 'On'),
       ),
      ),
      'bullet_style' => array(
       'type' => 'select',
       'heading' => 'Bullet Style',
       'default' => 'circle',
       'options' => array(
        'circle' => 'Circle',
        'dashes' => 'Dashes',
        'dashes-spaced' => 'Dashes (Spaced)',
        'simple' => 'Simple',
        'square' => 'Square',
      )
      ),
     ),
    ),
    'slide_options' => array(
     'type' => 'group',
     'heading' => __( 'Auto Slide' ),
     'options' => array(
      'auto_slide' => array(
        'type' => 'radio-buttons',
        'heading' => __('Auto slide'),
        'default' => 'true',
        'options' => array(
          'false' => array( 'title' => 'Off'),
          'true' => array( 'title' => 'On'),
        ),
      ),
      'timer' => array(
        'type' => 'textfield',
        'heading' => 'Timer (ms)',
        'default' => 6000,
      ),
      'pause_hover' => array(
        'type' => 'radio-buttons',
        'heading' => __('Pause on Hover'),
        'default' => 'true',
        'options' => array(
          'false' => array( 'title' => 'Off'),
          'true' => array( 'title' => 'On'),
        ),
      ),
     ),
    ),
      'advanced_options' => require( get_template_directory() . '/inc/builder/shortcodes/commons/advanced.php'),
  ),
) );
}

Sau đó hook đoạn function vừa rồi vào core của UX BULDER

add_action('ux_builder_setup', 'pttuan_custom_shortcode_slider_thumnail');

Như vậy là các bạn đã xong phần backend rùi, kế tiếp chúng ta sẽ chuyển qua frontend nhé.

Mọi người cố gắng đọc code chứ đừng copy, nó không cao siêu lắm đâu. Mình không biết code mà vẫn có thể làm được mà.

Code Frontend của Slider thumnail

Đoạn code dưới đây mình có tích hợp thêm css, nếu các bạn cảm thấy không thích thì hoàn toàn có thể tự css lại theo ý mình nhé, vì shortcode này phục vụ cho công việc của mình nên mình add css trực tiếp vào shortcode luôn (Cho các bạn đỡ thắc mắc)

function slider_thumnail( $atts, $content = null ){
 extract( shortcode_atts( array(
    '_id' => 'slider-'.rand(),
    'timer' => '6000',
    'bullets' => 'false',
    'visibility' => '',
    'class' => '',
    'type' => '',
    'bullet_style' => '',
    'auto_slide' => 'true',
    'auto_height' => 'true',
    'bg_color' => '',
    'slide_align' => 'center',
    'style' => 'normal',
    'slide_width' => '',
    'arrows' => 'true',
    'pause_hover' => 'true',
    'hide_nav' => '',
    'nav_style' => 'circle',
    'nav_color' => 'light',
    'nav_size' => 'large',
    'nav_pos' => '',
    'infinitive' => 'false',
    'freescroll' => 'false',
    'parallax' => '0',
    'margin' => '',
    'columns' => '1',
    'height' => '',
    'rtl' => 'false',
    'draggable' => 'true',
    'friction' => '0.6',
    'selectedattraction' => '0.1',
    'threshold' => '10',
    'class_slider' => '',
    // Derpicated
    'mobile' => 'true',

  ), $atts ) );

  // Stop if visibility is hidden
  if($visibility == 'hidden') return;
  if($mobile !== 'true' && !$visibility) {$visibility = 'hide-for-small';}

  ob_start();

  $wrapper_classes = array('slider-wrapper', 'relative');
  if( $class ) $wrapper_classes[] = $class;
  if( $visibility ) $wrapper_classes[] = $visibility;
  $wrapper_classes = implode(" ", $wrapper_classes);

  $classes = array('slider');

  if ($type == 'fade') $classes[] = 'slider-type-'.$type;

  // Bullet style
  if($bullet_style) $classes[] = 'slider-nav-dots-'.$bullet_style;

  // Nav style
  if($nav_style) $classes[] = 'slider-nav-'.$nav_style;

  // Nav size
  if($nav_size) $classes[] = 'slider-nav-'.$nav_size;

  // Nav Color
  if($nav_color) $classes[] = 'slider-nav-'.$nav_color;

  // Nav Position
  if($nav_pos) $classes[] = 'slider-nav-'.$nav_pos;

  // Add timer
  if($auto_slide == 'true') $auto_slide = $timer;

  // Add Slider style
  if($style) $classes[] = 'slider-style-'.$style;
  // Always show Nav if set
  if($hide_nav == 'true') {$classes[] = 'slider-show-nav';}

  // Slider Nav visebility
  $is_arrows = 'true';
  $is_bullets = 'true';

  if($arrows == 'false') $is_arrows = 'false';
  if($bullets == 'false') $is_bullets = 'false';

  if(is_rtl()) $rtl = 'true';

  $classes = implode(" ", $classes);

  // Inline CSS
  $css_args = array(
    'bg_color' => array(
     'attribute' => 'background-color',
     'value' => $bg_color,
    ),
    'margin' => array(
     'attribute' => 'margin-bottom',
     'value' => $margin,
    )
  );
?>
<div class="<?php echo $wrapper_classes; ?>" id="<?php echo $_id; ?>" <?php echo get_shortcode_inline_css($css_args); ?>>
  <div class="<?php echo $classes; ?> <?php echo $_id; ?>"
    data-flickity-options='{
      
      "cellAlign": "<?php echo $slide_align; ?>",
      "imagesLoaded": true,
      "lazyLoad": 1,
      "freeScroll": <?php echo $freescroll; ?>,
      "wrapAround": <?php echo $infinitive; ?>,
      "autoPlay": <?php echo $auto_slide;?>,
      "pauseAutoPlayOnHover" : <?php echo $pause_hover; ?>,
      "prevNextButtons": <?php echo $is_arrows; ?>,
      "contain" : true,
      "adaptiveHeight" : <?php echo $auto_height;?>,
      "dragThreshold" : <?php echo $threshold ;?>,
      "percentPosition": true,
      "pageDots": <?php echo $is_bullets; ?>,
      "rightToLeft": <?php echo $rtl; ?>,
      "draggable": <?php echo $draggable; ?>,
      "selectedAttraction": <?php echo $selectedattraction; ?>,
      "parallax" : <?php echo $parallax; ?>,
      "friction": <?php echo $friction; ?>
    }'
    >
    <?php echo do_shortcode($content); ?>
  </div>
  <div class="slider-custom <?php echo $classes; ?> "
    data-flickity-options='{
      "asNavFor": "<?php echo '.'.$_id;?>",
      "cellAlign": "<?php echo $slide_align; ?>",
      "imagesLoaded": true,
      "lazyLoad": 1,
      "freeScroll": <?php echo $freescroll; ?>,
      "wrapAround": <?php echo $infinitive; ?>,
      "autoPlay": <?php echo $auto_slide;?>,
      "pauseAutoPlayOnHover" : <?php echo $pause_hover; ?>,
      "prevNextButtons": <?php echo $is_arrows; ?>,
      "contain" : true,
      "adaptiveHeight" : <?php echo $auto_height;?>,
      "dragThreshold" : <?php echo $threshold ;?>,
      "percentPosition": true,
      "pageDots": <?php echo $is_bullets; ?>,
      "rightToLeft": <?php echo $rtl; ?>,
      "draggable": <?php echo $draggable; ?>,
      "selectedAttraction": <?php echo $selectedattraction; ?>,
      "parallax" : <?php echo $parallax; ?>,
      "friction": <?php echo $friction; ?>
    }'
    >
    <?php echo do_shortcode($content); ?>
  </div>
   <div class="loading-spin dark large centered"></div>

   <style scope="scope">
    .slider-custom{
      padding: 0 50px;
      bottom: 120px;

    }
    .slider-custom .flickity-slider .img{
      max-width: 20%!important;
        margin: 5px;
        border: 2px solid #fff;
    }
    <?php if($slide_width) { ?>
      #<?php echo $_id; ?> .flickity-slider > *{ max-width: <?php echo $slide_width; ?>!important;
     <?php } ?>
   </style>
</div><!-- .ux-slider-wrapper -->

<?php
  $content = ob_get_contents();
  ob_end_clean();
  return $content;
}

add shortcode là hoàn thành.

add_shortcode('slider_thumnail', 'slider_thumnail');

24 thoughts on “Hướng dẫn tạo elementer slider thumnail với flatsome [update Flatsome 3.14]

 1. Đặng Cường says:

  Bạn ơi cho hỏi muốn css lại ảnh thumbnail phía dưới thì css như thế nào vậy bạn. Vì trên mobile ảnh thumbnail nhỏ quá

  • Thành Tuấn says:

   Bạn chú ý dùng này
   .slider-custom .flickity-slider .img{
   max-width: 20%!important;
   }
   dán dòng này vào khu vực css cho mobile rùi sửa cái 20% đó thành số phù hợp là dược

 2. Mr Vip says:

  Cho mình hỏi làm sao để sửa đổi kích thước ảnh Thumbnail lại bạn. Mình muốn sửa ảnh thumbnail phía dưới thành hình vuông và to hơn, trên mobile thấy nhỏ lắm.

  • Thành Tuấn says:

   Bạn chú ý dùng này
   .slider-custom .flickity-slider .img{
   max-width: 20%!important;
   }
   dán dòng này vào khu vực css cho mobile rùi sửa cái 20% đó thành số phù hợp là dược

 3. says:

  Cảm ơn bác nhé, không biết là có thể tạo 1 gallery bao gồm nhiều ảnh, mà trong mỗi 1 ảnh khi click vào thôi(k tải trang mới) có thể show ra 1 slider ảnh trong 1 cái gallery đó k nhỉ( chứ không phải show tất cả ảnh trong gallery = slider, mà mỗi một ảnh trong gallery có 1 slider riêng :v)

  • Thành Tuấn says:

   Trước mình có viết 1 element về cái này, mà nó xung đột với lightbox nên hiện tại không thể sử dụng được, nếu tìm được cách khác mình sẽ cập nhật vào bài viết nhé

 4. Hoàng Tài says:

  Okay mình làm được rồi bác ạ, thì ra là tạo 1 ux element riêng hehe, cái này dành cho slider hay nhỉ bác, nếu bác có thể viết 1 bài tương tự cho Gallery dạng Fullslider của Flatsome thì hay quá ạ :d

 5. Hoàng Tài says:

  thanks bác đã chia sẻ cho cộng đồng, nhờ trang của bác mà em học đc nhiều thứ. Cơ mà em có thử add code trên của bác vào file function cả rồi nhưng không thấy thay đổi gì bác ạ, bác xem qua giúp em với nhé

  • Thành Tuấn says:

   Được bạn nhé, bạn chỉ cần thêm field ảnh vào bài viết. Sau đó gọi nó vào slider thôi. Slider của flatsome sử dụng là flickity bạn nhé.

 6. Trung vũ says:

  chào bạn! Bạn có thể giúp mình tạo slider hiển thị ảnh đại diện của custom post type để quản lý slider dễ dàng trong phần quản trị không? về post type mình đã tạo được ( chỉ có tên và ảnh đại diện). Mình muốn nó hiển thị ra bẳng shortcode ux giống như : https://tuihocit.com/huong-dan-tao-danh-sach-bai-viet-lien-quan-cho-theme-flatsome/ hoặc tạo element như trên cũng được.

  • Thành Tuấn says:

   Hmm giúp như thế nào nhỉ, cách nhanh nhất đó là bạn vào core sửa. Nhưng mình k khuyến khích điều đó. Ngoài ra bạn có thể search key tạo element flatsome. Sẽ ra khá nhiều bài hướng dẫn cách tạo Shortcode UX mà bạn nói. Còn giải quyết vấn đề cụ thể thì chắc mình sẽ hướng dẫn ở 1 bài gần nhất.

 7. Quý says:

  Hay á Bác ơi. Tính ủng hộ bác mà không biết dùng cái “unghotoi” vô kêu kênh bị khóa không à. Bác cho số momo hay tk ủng hộ dễ hơn bác ơi

  • Thành Tuấn says:

   Cảm ơn bạn đã có lòng, mình đã mở lại rồi nhé, rất cảm ơn bạn vì đã có tinh thần ủng hỗ mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *